Data a znalosti 2015

Odborná konference ze světa dat a znalostí

Komunitní setkání

pozvánka k aktivní účasti, Praha, ČVUT, Dejvice, 2.10.2015

Přestože jsou základním prostředkem sdílení špičkových vědeckých výsledků v informatických oborech mezinárodní konference a časopisy, svůj smysl mají i akce zaměřené na místní, zpravidla národní (v našich podmínkách česko-slovenskou) komunitu. Jejich posláním je zejména podpořit, při velmi nízkých finančních nákladech, první vědecké pokusy začínajících doktorandů a nadějných studentů, usnadnit získávání kontaktů na místní experty pro různá témata (potřebné např. pro přípravu projektů financovaných lokálními agenturami nebo oponentury projektů a kvalifikačních prací), a rámcově se přes kolegy seznámit s novými trendy v “sousedních” oblastech.

V oblasti, kterou lze souhrnně označit jako datové, informační a znalostní inženýrství, mají česko-slovenské konference úspěšnou tradici. Propojením komunit konferencí Datakon (od r. 2000, navazujícího v té době již na dvacetiletou tradici konference Datasem) a Znalosti (od r. 2001) v letošním roce nově vznikla akce s názvem Data a Znalosti. Tato akce se skládá z odborné konference, zaměřené na specifické téma (s předpokladem každoroční obměny: letos jde o Big Data/Big Analytics/Advanced Analytics), a z návazného komunitního setkání, pokrývajícího všechna ostatní témata související s datovým, informačním a znalostním inženýrstvím (příklady relevantních témat jsou uvedena níže). Obě součásti nové akce, odborná konference a komunitní setkání, jsou spojeny na úrovni organizačního, programového i stálého řídícího výboru, procesu registrace účastníků, a mají programový průnik. Pro ty, kdo se však odborné konference z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí zúčastnit, však bude možná registrace (s nižším vložným) jen na komunitní setkání samotné.

Komunitního setkání Data a Znalosti je možné se zúčastnit jak aktivně (s prezentací předem podaného a schváleného příspěvku), tak pasivně (jen jako posluchač a účastník odborných diskusí). Nabídky příspěvků budou podávány přes systém EasyChair do termínu 3. 7. 2015 formou rozšířených abstraktů v rozsahu od 1 do 4 stran. Viz informace v sekci „Pro autory“ Ve formuláři k příspěvku bude možné označit, zda autoři preferují jeho prezentaci formou krátké ústní prezentace nebo posterové prezentace. Schválení příspěvku a finální rozhodnutí o formě jeho prezentace provede programový výbor. Sborník abstraktů (s ISBN) bude zveřejněn na webu konference.

Příspěvky s tématikou Big Data/Big Analytics/Advanced Analytics lze alternativně nabídnout pro posterovou sekci odborné konference, která má stejný termín uzávěrky i způsob podávání; posterová sekce se koná jako přímá součást odborné konference ve čtvrtek 1.10. 2015, tj. o den dříve než komunitní setkání.


Relevantní témata příspěvků pro komunitní setkání Data a Znalosti

Obecně: datové, informační a znalostní inženýrství v širokém smyslu

Příklady relevantních tématických oblastí

 • dolování z dat (strukturovaných, polostrukturovaných, textových, grafových, multimediálních)
 • strojové učení, klasifikační a prediktivní systémy
 • tvorba, publikování a využívání otevřených a propojených dat (linked/open data)
 • indexování a vyhledávání textových a multimediálních dat
 • zjišťování uživatelských preferencí, adaptabilní a personalizované systémy
 • pokročilá uživatelská rozhraní softwarových a informačních systémů
 • systémy pro správu znalostí v organizacích
 • expertní, inteligentní a agentové systémy, výpočtová inteligence
 • komputační lingvistika aplikovaná na reálné úlohy
 • ontologické a konceptuální modely aplikované na reálné úlohy
 • automatické odvozování a plánování aplikované na reálné úlohy

© 2016, Všechna práva vyhrazena